web analytics
Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Általános Szerződési Feltételek

A jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint Gergácz Krisztián E.V. (továbbiakban: Megbízott/Eladó) a megrendelő/ügyfél/vevő/vásárló (továbbiakban: Megbízó/Vásárló) eseti megrendelése alapján számítógép és laptop karbantartási, javítási és értékesítési szolgáltatásokat végez.

Megbízott adatai:

Cégneve: Gergácz Krisztián E.V.
Székhelye: 1173 Budapest Pesti út 17
Adószáma: 56614369-1-42
Nyilvántartási száma: 55280697
Telefonos elérhetősége: +36 30 185 1664
E-mail elérhetősége: info@centipcszerviz.hu

A szolgáltatások teljesítésének időszaka: 
Munkanapokon 08:00-20:00 között
Rendkívüli kiszállásnak számít: A hét minden napján a normál kiszállási időszakon kívül.

A Megbízott Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tag.

Kamarai nyilvántartási száma: BU56614369

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Szerviz szolgáltatás

A készülékek átvételének és javításának folyamata

 • A Megbízó köteles a számla és az munkalap kiállításához a nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint lakcímét, megadni. Ennek hiányában a Megbízott a szolgáltatást nem tudja végrehajtani.
 • Készülék átvételekor a Megbízónak munkalapot adunk, ami egyben az átvételi elismervény is.
 • A munkalapon feltüntetésre kerül a készülék típusa, egyedi azonosító száma, garancia állapota, mi a probléma a készülékkel, bekapcsolható e a készülék, milyen rendszer van a készüléken, a tartozékok listája, hiányzó tartozékok listája, az állapota, a rendszer bejelentkezési jelszó (ha a javításhoz szükséges), van e bármilyen adat, amit menteni kell róla, a várható bevizsgálási idő, illetve a várható javítási idő.
 • Amennyiben helyszínen nem javítható a készülék és a Megbízó a Megbízottal kívánja megjavítani a készüléket, úgy a Centi PC Szerviz szervizbe szállátás és bevizsgálás után árajánlatot adnunk telefonon vagy emailben a Megbízó részére, ami tartalmazza a javítási költségeket és a várható javítási időt.
 • Amennyiben helyszínen nem javítható a készülék, akkor a szervizbe szállításakor kérheti a Megbízó az adathordozó nélküli javítást is, amennyiben az nem szükséges a javításhoz. Ebben az esetben az adathordozót kivesszük a készülékből, és visszaadjuk a Megbízónak.
 • Ha a Megbízó az ajánlatunkat elfogadja akkor elkezdjük a javítást. Amennyiben a Megbízó az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, ami bruttó 12.700 (azaz, tizenkétezer-hétszáz) forint, amit a készülék átvételekor kell kifizetni.
 • Amikor elkészült a javítás, értesítjük ügyfelünket a megadott elérhetőségen.
 • A készülék átadásakor az ügyfel részére a beépített alkatrészről és a javításról számlát állítunk ki.

Megbízási díj

 • A szolgáltatások mindenkori díja (továbbiakban: megbízási díj) az 1. számú mellékletben található, mely nem tartalmazza a felmerülő anyagköltséget. Az 1. számú mellékletben nem található szolgáltatások és azoknak díjai a közös megegyezés tárgyát képezik.  A megbízási díj megfizetésére a Megbízó köteles. Alanyi adómentesség esetén a Megbízott a szolgáltatásai után nem számít fel általános forgalmi adót (továbbiakban: ÁFA). A mindenkori alanyi adómentesség felső határát meghaladva a Megbízott a mindenkori ÁFA összegét felszámolja, melyről a Megbízót előzetesen írásban vagy szóban tájékoztatja.
 • A Megbízónak helyszínen végzett szolgáltatás esetén a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a Megbízott részére megfizetni, ha a hibás alkatrész nem javítható, vagy ha a Megbízó úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.
 • A Megbízott a megbízási díj, valamint az anyagköltség összegéről a számlát a NPC-munkalap alapján állítja ki.
 • Helyszíni javítás esetén a Megbízó a megbízási díjat, valamint az anyagköltséget a Megbízott részére a készpénzben vagy utalással köteles megfizetni. A fizetés módja elszállítás és szervizben történő javítás esetén készpénz vagy utalás. A fizetés teljesítéséig a Megbízott jogosult a kijavított termék visszatartására. Fizetési késedelem esetén a Megbízó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
 • Amennyiben a javítás nem a helyszínen, hanem a szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása, szükség esetén szállítási díj megfizetése a Megbízót terheli. A Megbízott értesíti a Megbízót a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből vagy előre egyeztetett helyszínen elviheti.
 • A kijavított vagy hibás terméknek az értesítés elküldésétől számított, 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén naponta 500 Ft, azaz ötszáz forint összegű költséget számol fel a szervizben való tárolásért. A 90 (kilencven) napot meghaladó átvételi késedelem esetén a szerviz jogosult a készülék megsemmisítésére. A termék megsemmisítése esetén a Megbízó semmilyen igénnyel nem élhet a szervizzel szemben, ebben az esetben is köteles azonban a felmerült Megbízási díj és tárolási díj kiegyenlítésére.

Jótállás, szavatosság

 • A Megbízott az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 (hat) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki a Megbízó által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, a Megbízó által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve a Megbízó által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre.
 • A Megbízott a javító és karbantartó szolgáltatásra – az az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik – a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.
 • A Megbízott kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettség a Megbízottat nem terheli.
 • A Megbízó jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a Megbízott által kiállított számla alapján érvényesítheti.

Felelősség korlátozás

 • Az eszközön tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, jelszavak, valamint a szabadalmi, vagy más szellemi alkotásokhoz fűződő jogi védelem alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a Megbízó kizárólagos feladata. A Megbízott nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A Megbízott nem felel adatvesztéssel, vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
 • A Megbízó tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátjai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a Megbízott semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A Megbízott szervizeibe leadott készülékek leadásával a Megbízó elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a Megbízott nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni.
 • A Megbízott a szoftverek telepítését szolgáltatás keretében végzi, a munkadíj csak a szolgáltatásra vonatkozik. Ezen szolgáltatással a Megbízó nem kap használati és licenc jogot a telepített szoftverekre. A szerviz csak olyan licenc köteles szoftverek telepítését végzi, melyekkel a Megbízó rendelkezik. A szerviznek nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.
 • A Megbízott a termék átvételéről munkalap másolatát adja oda a Megbízó részére, amellyel igazolja a készülék átvételét és a megbízás elfogadását. A szerviz csak az munkalapon szereplő termékért és az elismervényen feltüntetett tartozékokért vállal felelősséget.
 • A Megbízott a terméket a munkalap példánya ellenében adja ki (a Megbízó a munkalap példányával igazolja a termékre vonatkozó tulajdonjogát). A terméket a Megbízónak jogában áll átvételkor kipróbálni. A termék átvétele a munka elvégzésének igazolását jelenti.

Vis maior

 • A Megbízott nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.
 • Vis maior esetén a Megbízott által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 napot meghaladó tartamú vis maior esetén a Megbízott jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Egyéb rendelkezések

 • A https://www.centipcszerviz.hu/ weboldalt Gergácz Krisztián EV. üzemelteti.
 • A Megbízott a Megbízó személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében digitálisan tárolja, azokat harmadik félnek nem adja át, melyet a 7. pont részletez.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

 • A jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a Megbízott tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a Megbízott nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a Megbízott tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésekor a Megbízott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a Megbízót megilletik az e törvényben meghatározott jogok. Az adatvédelmi nyilatkozat részletes leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

Webáruház

Termékek

 • A weboldalon Számítógépeket, laptopokat és alkatrészeket értékesítünk.
 • Az áruházban található képek megjelenésénél törekszünk a magas színvonalra, azonban helyenként a képernyőbeállítás módosíthatja a színvilágot és egyes termékekről készült fényképek helyenként eltérhetnek a valóságtól, ezért a weboldalon látható képek és a valóság közötti eltérésekért felelősséget nem tudunk vállalni.
 • A termékleírás tájékoztató jellegű, nem minden esetben tartalmaznak minden információt az adott termékről.

Rendelési információk

 • A megjelenített termékek telefonon, e-mailen és webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg.
 • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.
 • Amennyiben az Eladó hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét.
 • Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.
 • Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 • A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek alpont alatt.
 • Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a weboldalon található telefonszámon vagy e-mail címen tudja felvenni a kapcsolatot az Eladóval.

Rendelés folyamata

 • A kiválasztott termékeket regisztrációs kötelezettség nélkül kosarába helyezheti a “kosár” jelre kattintva. Kosarának tartalmát a “Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Módosíthatja a kosárba tett termék mennyiségét, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt.
 • A megrendelés gomb megnyomásával véglegesítheti a rendelését.
 • Véglegesített rendelése után megadott email címére automatikus visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza rendelésének adatait. Amennyiben tárhelyére nem érkezik levél (kérjük ellenőrizze a spam mappát is!), akkor a rendszer nem fogadta megrendelését, ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon található telefonszámon vagy e-mail címen.
 • Minden megrendelést egyedi megrendelés számmal azonosítunk. Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés visszaigazolást, mely tartalmazza az fizetési adatokat. A termék előkészítésére csak ezt követően kerül sor.

Megrendelés feldolgozása

 • A megrendelések feldolgozása nem meghatározott időközönként történik, akár hétvégén is, ezért a megrendelések feldolgozása folyamatos, de legkésőbb 72 órán belül rendelésről megerősítő e-mailt küldünk, amely tartalmazza az fizetési adatokat.

Megrendelt termék(ek) fizetésének módja

 • Banki átutalással vagy eseti megállapodás szerint készpénzben.

Szállítási információk

 • A megvásárolt termékeket Budapesten és környező településeken (Pest megye) az Eladó szállítja ki egységes szállítási díjjal melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. Pest megyén kívüli településekre is kérhető az Eladó általi kézbesítés, melynek díja kilométer alapú díjazással történik amit a megrendelés leadása után és a rendelés teljesítését megelőzően az Eladó jelez a vásárló felé. A vásárló kérheti Foxpost-al való kézbesítést is, melynek díja megegyezik az Eladó általi kézbesítés díjával.
 • Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az Eladó adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Elállás joga és jótállási feltételek

A Vásárló a jótállásból eredő jogait az alábbi formában gyakorolhatja:

 • Az Eladó e-mail címére elektronikus levél formájában (info@centipcszerviz.hu)
 • Telefonos elérhetőségen (+36 30 185 1664)
 • illetve az Eladó székhelyére küldött írásos levél formájában (1165 Budapest Futórózsa utca 79 3/3)

A vásárló lehetőségi és feltételek:

 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket, illetve előre összeszerelt számítógépek esetében a biztonsági címke sértetlensége esetén.
 • Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az Eladóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni.
 • A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.
 • Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az Eladó a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő.
 • A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az Eladó a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.
 • Az Eladó követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.
 • A csomag céghez történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (pl. visszaküldött termék hiányossága, sérülése).
 • Az elállás érvényesítésének feltétele a garancialevél/jótállási jegy felmutatása, valamint sértetlen állapotú termék és annak sorozatszámának, garancia címkéjének sérülésmentes állapota, továbbá a termék hiánytalan, sérülésmentes, eredeti csomagolása.
 • Vásárlói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Jelen jótállási jegyből fakadó jótállás nem érinti a Vásárlónak a jogszabályból eredő jogait.
 • A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefon: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Web: https://bekeltet.bkik.hu/
 • A jótállási igény érvényesítésének határideje:
 • az egyes fogyasztási cikkre a gyártó által biztosított jótállási határidő, mely új termékek esetén:
 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év,
 • A kivételek a garancialevélen külön jelzésre kerülnek. (pl.: használt termékek)

Egyéb feltételek:

 • Az Eladó nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 • A jótállási igény érvényesítésének végső határideje a Vásárló felhívásában meghatározott határidő elteltétől számított 3 hónap, ezen időintervallumon belül kell a bíróság előtt a Vásárlónak az igényét érvényesíteni, ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 • A jótállás rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodásra vonatkozik.
 • Kifejezetten nem tartozik a jótállási hibák közé egy szoftverek nélkül megvásárolt számítógép szoftveres újratelepítése, vírusirtása, egyéb szoftveres hibák elhárítása. Szoftveres hibák megoldásában is partnerek vagyunk a szolgáltatási díj ellenében.
 • Illetéktelen szerviz vagy személyek beavatkozása esetén az Eladó jótállási kötelezettsége megszűnik. Ugyanígy szakszerűtlen szerelés, illetéktelen személyek által okozott károkat sem hozunk helyre díjmentesen.
 • A merevlemezen tárolt adatokért, az adatvesztés következményeiért semmilyen felelősség sem vállal az Eladó, az adatok mentése minden esetben a Vásárló feladata! Mentse el rendszeresen fontos adatait!
 • Az Eladó nem garantálja, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz, ezért például elektronikus adatvesztésből (HDD/SSD) eredő anyagi kár (pl.: fontos cégszerű adatok elvesztése, melyről nem készült biztonsági mentés) az Eladót nem terheli.
 • Új laptopok és monitorok kivételt képeznek ha a termékhez márkaszervizes garanciafüzet tartozik (pl. Samsung, LG monitorok, HP, Canon irodai készülékek, vagy Toshiba, Dell, Lenovo, HP, ASUS, Acer laptopok melyek esetében a gyártó által megadott márkaszerviz(ek) illetékes(ek).
 • A jótállásos javítás elkészültét a megadott elérhetőségek valamelyikén jelezzük. Amennyiben a javított vagy cserélt terméket a Vásárló az értesítést követő 1 hónapon belül sem veszi át, úgy az Eladó bruttó 1.000 Ft / nap tárolási díjat számláz ki. Amennyiben 6 hónapon belül sem kerül átvételre a termék megsemmisítjük és a tárolás, megsemmisítés költségeit Megrendelőre terheljük.

Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget.

Centi PC Szerviz Garancia EXTRA szolgáltatás:

 • A szolgáltatás neve Centi PC Szerviz Garancia EXTRA szolgáltatás, amely a webáruházban található számítógépekre vonatkozik melyek adatlapján a szolgáltatás lehetősége fel van tüntetve. A szolgáltatás a termékekre meghosszabbított garanciát jelenti, amit a lentebb meghatározott feltételek (időszakos karbantartás és egyéb feltételek) teljesülése esetén alkalmazhatóak. A CENTI PC Szerviz Garancia EXTRA szolgáltatásunk révén jelentősen megnöveljük az üzembiztonságot és a minőséget. Emellett csökkentjük a meghibásodások előfordulását, ezáltal maximalizáljuk Ügyfeleink biztonságát.
 • A Centi PC Szerviz Garancia EXTRA szolgáltatás csak akkor hatályosul, ha a Vásárló a plusz garanciális időszak alatt kizárólag Centi PC Szerviz szervizében (Gergácz Krisztián E.V.) tartja karban a terméket.
 • A Centi PC Szerviz Garancia EXTRA szolgáltatás csak akkor érvényesül, ha a Vásárló a kötelező szerviz-időszakokat maradéktalanul betartja és a szervizek díját hiánytalanul megfizeti.
 • Új Számítógépek és laptopok esetén a vásárlástól számított évente minimum egy alkalommal kell a terméket karbantartás céljából a teljeskörű számítógép tisztítás szolgáltatásunkat igénybe venni.
 • Használt számítógépek és laptopok esetén félévenete minimum egy alkalommal.
 • A karbantartás és a szervizbe juttatás költségét a Vásárlónak kell megfizetnie. Az időszaki karbantartások aktuális díjszabása az 1. számú mellékletben található vagy a https://www.centipcszerviz.hu/ GYIK menüpontban tekinthető meg!
 • A szolgáltatás érvényesítésekor Vásárlónak fel kell mutatnia a karbantartásról kapott számlát, mellyel igazolja a szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultságát!

Az Eladó fent tartja a jogot, hogy a szolgáltatás időtartama és a szerviz díjak változhatnak, ezért mindig kövesse figyelemmel weboldalunkat!

Az Eladó vagy egyes termékek esetén a Gyártó ellátja az értékesített termékeknek 2013 évi V. törvény (Ptk.), illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26) rendelete szerinti szavatossági és jótállási javítását, illetve a termékek alkatrészellátását a termékekhez csatolt jótállási jegy rendelkezései szerint.

Az Eladó a Garancia EXTRA szolgáltatás szerinti szerviztevékenységét a saját szervize, illetve márkaszervizek útján látja el. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása: A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

Panaszok kezelése

 • Az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, valamint a panaszt a felvétel napjától számított 5 évig, az arra adott válasszal együtt köteles megőrizni. Az Eladó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az Eladó elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az Eladóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a fogyasztó nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a fogyasztó panaszának részletes leírását, valamint a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a vállalkozás nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges), a jegyzőkönyvet felvevő személy és (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével) a fogyasztó aláírását, valamint a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító számát.
 • A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára.

Fogyasztóvédelmi hatóságok

 • Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/